Privatlivspolitik

for besøgende på hjemmesiden brancheforeningen.dk. Hjemmesiden er ejet af Brancheforeningen af Danske Distributionsvirksomheder.

1. Beskyttelse af dit privatliv
Brancheforeningen af Danske Distributionsvirksomheder tager behandling af dine personoplysninger alvorligt. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling i overensstemmelse med gældende regler om behandling af personoplysninger.

Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger ved besøg på hjemmesiden brancheforeningen.dk.

2. Dataansvar og kontaktoplysninger
Brancheforeningen af Danske Distributionsvirksomheder er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har behandler om dig. En dataansvarlig er den virksomhed, der afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af persondata i en specifik situation. Du ejer dine egne persondata. Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller du ønsker at udnytte dine persondatarettigheder, kan du altid kontakte os eller ringe på nedenstående nummer:

Brancheforeningen af Danske Distributionsvirksomheder
Bredebjergvej 6
2630 Taastrup
Telefon: + 45 4343 9900
reception@fk.dk

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du sende en mail til fkgdprindsigt@fk.dk. Der henvises i øvrigt til klagevejledningen i pkt. 8.

3. Vi behandler følgende oplysninger om dig
Vi behandler alene almindelige ikke følsomme personoplysninger om dig, når du bruger brancheforeningen.dk. Vi deler de oplysninger vi behandler om dig ind i data vi får fra dig.

3.1 Data vi får fra direkte fra dig eller det stammer fra din brug af hjemmesiden/appen. Når du bruger hjemmesiden, registrerer vi data om dig og din adfærd, såsom:

 1. dine søgninger og eventuelle filtre,
 2. lokation,
 3. din IP-adresse og data om dit styresystem, din mobile enhed og din browser.
 4. Hvis du har accepteret cookies ift. præferencer og statistik, indsamler vi også dine data til at optimere disse formål.

4. Hvad er behandlingsgrundlag og hvad bruges dine data
Vores behandlingsgrundlag for at behandle dine data er dit afgivne samtykke.

5. Overførsel til tredjeland
Der kan via vores analysepartner ske overførsel af dine personoplysninger til USA, som ikke er et sikkert tredjeland. Overførselsgrundlaget er EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser som er et gyldigt grundlag for overførsel af personoplysninger til ikke sikre tredjelande.

6. Sletning
Data om din onlineadfærd på vores hjemmeside slettes, når den ikke længere er relevant for sit formål og som udgangspunkt senest 26 måneder efter indsamlingen. Du kan se specifikke slettefrister for cookies i cookiesamtykket.

7. Dine rettigheder:
Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken.

Dine rettigheder er følgende:

 • Ret til indsigt (se personoplysninger): Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning af personoplysninger: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til Brancheforeningen’ behandling af dine personoplysninger helt eller delvist tilbage. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som Brancheforeningen har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.

Hvis der i forbindelse med din anmodning om brug af dine rettigheder hersker rimelig tvivl om din identitet, har vi ret til at anmode om yderligere oplysninger, der er nødvendige for at bekræfte din identitet. I sådant tilfælde vil vi behandle og registrere disse yderligere oplysninger om dig til dette formål, idet vi vil begrænse omfanget af sådanne data samt vores behandling heraf mest muligt.

8. Klage
Såfremt du ønsker at klage over Brancheforeningen af Danske Distributionsvirksomheder’ behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Adresse: Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

9. Opdateringer
Denne privatlivspolitik er senest opdateret november 2020 og vil løbende blive opdateret