PRIVATLIVSPOLITIK

For hjemmesiden www.brancheforeningen.dk og Brancheforeningen for Danske Distributionsvirksomheder

1. Beskyttelse af dit privatliv

Brancheforeningen af Danske Distributionsvirksomheder tager behandling af dine personoplysninger alvorligt. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling i overensstemmelse med gældende regler om behandling af personoplysninger.

Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger på hjemmesiden www.brancheforeningen.dk, og hvordan oplysninger behandles i foreningen.

2. Dataansvar og kontaktoplysninger

Brancheforeningen af Danske Distributionsvirksomheder er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som sker via foreningens hjemmesiden www.brancheforeningen.dk og i foreningen. Brancheforeningen kan kontaktes via følgende oplysninger:

Brancheforeningen af Danske Distributionsvirksomheder
Bredebjergvej 6
2630 Taastrup
Telefon: 43 43 99 00

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom.

3. Vi behandler følgende oplysninger om dig

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

 Besøgende på vores hjemmeside:

 • IP-adresser, enhedsoplysninger, herunder enheds-id og øvrige cookie data (besøgsdata), som kan være personhenførbare oplysninger.
 • Du kan i øvrigt læse nærmere om vores cookie-politik her: http://brancheforeningen.dk/cookies/

Brancheforeningen for Danske Distributionsvirksomheder: 

 • Brancheforeningen registrerer alene én eller flere kontaktpersoner hos Brancheforeningens medlemmer samt mailadresser og i visse tilfælde telefonnummer (direkte) til disse personer.
 • Tilsvarende registreres kontraktoplysninger om bestyrelsesmedlemmer, ligesom deres navne og eventuelt holdninger gengives i bestyrelsesreferater.

Kontaktoplysningerne er enten oplyst af den fysiske person selv eller af andre hos dennes arbejdsgiver, der er medlem af brancheforeningen.

4. Formål og retsgrundlag for behandling

Formålet med og retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

Besøgende på vores hjemmeside: Analyse af og statistik om brug af hjemmeside med henblik på optimering af hjemmesiden. Optimering af hjemmesiden er samtidig Brancheforeningens legitime interesse, og persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f udgør derfor retsgrundlaget for behandlingen.

Brancheforeningen for Danske Distributionsvirksomheder: Administration af brancheforeningen og kommunikation mellem medlemmerne, hvilket kan anses som et legitimt formål, og derfor kan hjemlen til behandlingen findes i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

5. Modtagere

5.1 Videregivelse

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre i forbindelse med dit besøg på hjemmesiden eller i forbindelse med administration af brancheforeningen for Danske Distributionsvirksomheder.

 • Databehandlere

Vi anvender følgende databehandlere:

 • Hostingleverandør
 • Analysepartner

6. Overførsel til tredjeland

Der kan via vores analysepartner ske overførsel af dine personoplysninger til USA, som ikke er et sikkert tredjeland. Overførselsgrundlaget er et Privacy Shield certifikat, som du vil kunne se her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.

7. Sletning

Besøgende på vores hjemmeside: Data om din onlineadfærd på vores hjemmeside slettes, når den ikke længere er relevant for sit formål og som udgangspunkt senest 26 måneder efter indsamlingen.

Brancheforeningen for Danske Distributionsvirksomheder: Dine kontaktoplysninger opbevares i 3 år efter din arbejdsgivers udmeldelse af brancheforeningen, eller når du eller din arbejdsgiver oplyser, at du ikke længere er kontaktperson/bestyrelsesmedlem, men eventuelle bestyrelsesreferater opbevares i foreningens levetid, medmindre de konkret ikke anses for relevante længere.

8. Dine rettigheder:

Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken.

Dine rettigheder er følgende:

 • Ret til indsigt (se personoplysninger): Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning af personoplysninger: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til Brancheforeningens behandling af dine personoplysninger helt eller delvist tilbage. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som Brancheforeningen har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.

Hvis der i forbindelse med din anmodning om brug af dine rettigheder hersker rimelig tvivl om din identitet, har vi ret til at anmode om yderligere oplysninger, der er nødvendige for at bekræfte din identitet. I sådant tilfælde vil vi behandle og registrere disse yderligere oplysninger om dig til dette formål, idet vi vil begrænse omfanget af sådanne data samt vores behandling heraf mest muligt.

9. Klage

Såfremt du ønsker at klage over Brancheforeningen af Danske Distributionsvirksomheders behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet

Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefonnr.: + 45 33 19 32
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

10. Opdateringer

Denne privatlivspolitik er senest opdateret maj 2018 og vil løbende blive opdateret.